บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษี และที่พักสามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้เขาพักอย่างไรและเมื่อใด

ผู้ที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เขาพักคือที่พักหรืออโกด้า

ในฐานะแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ อโกด้าจะอำนวยความสะดวกให้ที่พักเฉพาะบริการจองห้องพักออนไลน์และเก็บค่าคอมมิชชั่นจากบริการดังกล่าวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ อโกด้าจึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่จองห้องพักซึ่งที่พักเป็นผู้ให้บริการ ดังนั้นการจัดเตรียมใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการที่พักในราคาขาย ถือเป็นความรับผิดชอบของที่พัก ตามข้อกำหนดของพื้นที่ที่พักตั้งอยู่

ที่พักต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เขาพักทุกรายหรือไม่

ที่พักที่ตั้งอยู่ในทุกประเทศ ยกเว้น สหรัฐอเมริกา จีน แผ่นดินใหญ่ และไต้หวัน มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้เขาพัก โดยสามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบกระดาษหรืออีเมล (หรือทั้งสองอย่าง)

ที่พักต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเมื่อออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เขาพัก

  1. ชื่อที่พัก
  2. ชื่อ-นามสกุลของผู้เขาพัก
  3. จำนวนเงินที่ไม่รวม GST (ภาษีสินค้าและบริการ)/VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  4. ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. ยอดรวม: ราคาขายอ้างอิง (Reference Sell Rate ) (จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียม)

*กรุณาตรวจสอบใบยืนยันการจองที่อโกด้าส่งให้ที่พักสำหรับ “ราคาขายอ้างอิง”

ตัวอย่างใบกำกับภาษี

ตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น กรุณางดใช้รูปด้านล่างนี้เป็นแบบฟอร์มในการออกใบกำกับภาษี รูปแบบใบกำกับภาษีที่แน่นอนจะเป็นไปตามกฎหมายภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่ที่พักตั้งอยู่

 คำถามที่พบบ่อย

1. ทำอย่างไรในกรณีที่ที่พักได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาล

กฎหมายและข้อบังคับในประเทศและพื้นที่ต่างๆ อาจแตกต่างกันไป หากที่พักของท่านมีสถานะพิเศษ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support Team โดยคลิกปุ่ม  “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS

2. วิธีการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องสำหรับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect) ต้องทำอย่างไร

สำหรับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect) อโกด้าจะเรียกเก็บเงินจากผู้จองในนามของที่พัก และจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้ที่พักหลังหักค่าบริการของอโกด้า ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดของธุรกิจหรือขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ทั่วไป

ดังนั้น ที่พักยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการที่พักแก่ผู้เขาพัก (ในราคาขาย) ตามกฎหมายท้องถิ่นของที่พัก อโกด้าจะส่งใบแจ้งข้อมูลค่าคอมมิชชั่นให้ท่านสำหรับการใช้บริการของเรา

3. เมื่อผู้เขาพักขอใบกำกับภาษี ที่พักควรออกใบกำกับภาษีให้ในนามของอโกด้าหรือไม่

ที่พักเป็นผู้ให้บริการที่พักโดยตรงแก่ผู้เข้าพัก ดังนั้น ใบกำกับภาษีใดๆ สำหรับการให้บริการที่พักจะต้องออกภายใต้ชื่อของที่พัก

4. ราคาที่ที่พักต้องใช้สำหรับออกใบกำกับภาษีคือราคาใด

เนื่องจากที่พักเป็นผู้ให้บริการที่พักโดยตรงแก่ผู้เข้าพักใน ราคาขาย ท้ายที่สุด ดังนั้น ใบกำกับภาษีใดๆ จึงควรแสดงราคาขายดังกล่าวด้วย โดยไม่คำนึงว่าท่านจะอัปโหลดข้อมูลราคาเป็น Base/Input Rate (ซึ่งระบบของอโกด้าจะบวกราคาเพิ่มซึ่งแสดงเป็นราคาขายห้องพักให้ผู้จอง) หรืออัปโหลดราคาขายโดยตรงลงในแพลตฟอร์มอโกด้า

นอกจากนี้ ในกรณีที่อโกด้าเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักในนามของที่พัก เราจะหักค่าธรรมเนียมสำหรับบริการการจองที่เราเป็นผู้ดำเนินการให้แก่ที่พักก่อน จากนั้นจะชำระเงินส่วนที่เหลือ (Base Rate) ให้ที่พัก ทั้งนี้ การที่เราหักค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของเราก่อนชำระเงินให้ที่พักนั้นไม่ได้ทำให้ราคาที่ท่านขายบริการที่พักให้ผู้เข้าพักเปลี่ยนแปลงไป โดยราคาดังกล่าวจะยังคงเป็นราคาขายของที่พัก

5. ที่พักไม่สามารถใช้ราคาขายอ้างอิงในการออกใบกำกับภาษีได้ เนื่องจากราคาจะไม่ตรงกับบันทึกการทำบัญชีการเงินภายในของที่พัก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับหน่วยงานท้องถิ่น

อโกด้าอำนวยความสะดวกให้ที่พักสำหรับบริการจองห้องพักออนไลน์และเก็บค่าคอมมิชชั่นจากบริการดังกล่าวเท่านั้น อโกด้าให้บริการในการเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักในนามของที่พัก เราจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว (ค่าคอมมิชชั่น) ก่อนชำระเงินส่วนที่เหลือให้ที่พัก ทั้งนี้ ขั้นตอนการชำระเงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคาของที่พัก โดยราคาที่ที่พักขายให้ผู้จองจะยังคงเป็นราคาขาย (Reference Sell Rate)

โปรดทราบว่า ขั้นตอนการชำระเงินไม่ได้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจแบบคอมมิชชั่นที่เราตกลงให้บริการ หากระบบการทำบัญชีในปัจจุบันของที่พักไม่นับการรายงานภาษีสำหรับบริการของเราเป็นค่าใช้จ่าย และการให้บริการของที่พักแก่ผู้เข้าพัก (ในราคาขาย) เป็นรายได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราขอแนะนำให้ที่พักดำเนินการแก้ไขใดๆ ที่จำเป็นทั้งหมดในระบบของที่พัก เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของอโกด้ามีการดำเนินการเก็บค่าคอมมิชชั่น เราจึงไม่สามารถรองรับการให้บริการภายใต้รูปแบบธุรกิจอื่นได้ตามกฎหมาย

6. ที่พักต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเมื่อเริ่มได้รับใบกำกับภาษีจากอโกด้า

อโกด้าไม่สามารถให้คำแนะนำใดๆ ด้านภาษีหรือกฎหมาย โปรดทราบว่า แม้อโกด้าจะไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการ (ค่าคอมมิชชั่น) แต่ในหลายประเทศยังคงมีข้อกำหนดให้ที่พักนำส่งและประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตนเองสำหรับการใช้บริการของอโกด้า ซึ่งอาจขอคืนได้โดยขึ้นอยู่กับสถานะทางภาษี (Tax Position) ของที่พัก ทั้งนี้ เนื่องจากข้อกำหนดที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและสถานะทางภาษีของที่พัก เราจึงขอแนะนำให้ที่พัก สอบถามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับที่ปรึกษา (ด้านภาษี) หรือนักบัญชีในพื้นที่ของที่พัก

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers ...

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel As travelers venture to explore new horizons, they are increasingly mindful of the potential impact of their choices. According to a survey conducted by digital travel platform Agoda, 77% of travelers care about more sustainable travel. Respondents highlighted that financial incentives, the […]

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel As travelers venture ...

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur

Agoda, United States Agency for International ...

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur     Digital travel platform Agoda collaborated with the United States Agency for International Development (USAID) and the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) to organize a Hotel Sustainability Training for industry professionals from 28 […]

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Co ...

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainabili ...

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry   Digital travel platform Agoda organized a Hotel Sustainability Training for industry professionals with the United States Agency for International Development (USAID) and the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) on May 30 and 31, 2024. This two-day training, held for the first time in […]

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry   Dig ...

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion su ...

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia (left to right): Dr. Bryan Byrne, USAID/India Development Partnerships and Innovations Office, Director; Mr. Omri Morgenshtern, CEO, Agoda; Mr. CB Ramkumar, Vice Chair, GSTC.   Digital travel platform Agoda, the Global Sustainable Tourism Council (GSTC), and the United States Agency for International […]

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia (left to righ ...

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners