บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษี และที่พักสามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้เขาพักอย่างไรและเมื่อใด

ผู้ที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เขาพักคือที่พักหรืออโกด้า

ในฐานะแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ อโกด้าจะอำนวยความสะดวกให้ที่พักเฉพาะบริการจองห้องพักออนไลน์และเก็บค่าคอมมิชชั่นจากบริการดังกล่าวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ อโกด้าจึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่จองห้องพักซึ่งที่พักเป็นผู้ให้บริการ ดังนั้นการจัดเตรียมใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการที่พักในราคาขาย ถือเป็นความรับผิดชอบของที่พัก ตามข้อกำหนดของพื้นที่ที่พักตั้งอยู่

ที่พักต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เขาพักทุกรายหรือไม่

ที่พักที่ตั้งอยู่ในทุกประเทศ ยกเว้น สหรัฐอเมริกา จีน แผ่นดินใหญ่ และไต้หวัน มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้เขาพัก โดยสามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบกระดาษหรืออีเมล (หรือทั้งสองอย่าง)

ที่พักต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเมื่อออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เขาพัก

  1. ชื่อที่พัก
  2. ชื่อ-นามสกุลของผู้เขาพัก
  3. จำนวนเงินที่ไม่รวม GST (ภาษีสินค้าและบริการ)/VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  4. ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. ยอดรวม: ราคาขายอ้างอิง (Reference Sell Rate ) (จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียม)

*กรุณาตรวจสอบใบยืนยันการจองที่อโกด้าส่งให้ที่พักสำหรับ “ราคาขายอ้างอิง”

ตัวอย่างใบกำกับภาษี

ตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น กรุณางดใช้รูปด้านล่างนี้เป็นแบบฟอร์มในการออกใบกำกับภาษี รูปแบบใบกำกับภาษีที่แน่นอนจะเป็นไปตามกฎหมายภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่ที่พักตั้งอยู่

 คำถามที่พบบ่อย

1. ทำอย่างไรในกรณีที่ที่พักได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาล

กฎหมายและข้อบังคับในประเทศและพื้นที่ต่างๆ อาจแตกต่างกันไป หากที่พักของท่านมีสถานะพิเศษ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support Team โดยคลิกปุ่ม  “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS

2. วิธีการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องสำหรับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect) ต้องทำอย่างไร

สำหรับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect) อโกด้าจะเรียกเก็บเงินจากผู้จองในนามของที่พัก และจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้ที่พักหลังหักค่าบริการของอโกด้า ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดของธุรกิจหรือขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ทั่วไป

ดังนั้น ที่พักยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการที่พักแก่ผู้เขาพัก (ในราคาขาย) ตามกฎหมายท้องถิ่นของที่พัก อโกด้าจะส่งใบแจ้งข้อมูลค่าคอมมิชชั่นให้ท่านสำหรับการใช้บริการของเรา

3. เมื่อผู้เขาพักขอใบกำกับภาษี ที่พักควรออกใบกำกับภาษีให้ในนามของอโกด้าหรือไม่

ที่พักเป็นผู้ให้บริการที่พักโดยตรงแก่ผู้เข้าพัก ดังนั้น ใบกำกับภาษีใดๆ สำหรับการให้บริการที่พักจะต้องออกภายใต้ชื่อของที่พัก

4. ราคาที่ที่พักต้องใช้สำหรับออกใบกำกับภาษีคือราคาใด

เนื่องจากที่พักเป็นผู้ให้บริการที่พักโดยตรงแก่ผู้เข้าพักใน ราคาขาย ท้ายที่สุด ดังนั้น ใบกำกับภาษีใดๆ จึงควรแสดงราคาขายดังกล่าวด้วย โดยไม่คำนึงว่าท่านจะอัปโหลดข้อมูลราคาเป็น Base/Input Rate (ซึ่งระบบของอโกด้าจะบวกราคาเพิ่มซึ่งแสดงเป็นราคาขายห้องพักให้ผู้จอง) หรืออัปโหลดราคาขายโดยตรงลงในแพลตฟอร์มอโกด้า

นอกจากนี้ ในกรณีที่อโกด้าเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักในนามของที่พัก เราจะหักค่าธรรมเนียมสำหรับบริการการจองที่เราเป็นผู้ดำเนินการให้แก่ที่พักก่อน จากนั้นจะชำระเงินส่วนที่เหลือ (Base Rate) ให้ที่พัก ทั้งนี้ การที่เราหักค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของเราก่อนชำระเงินให้ที่พักนั้นไม่ได้ทำให้ราคาที่ท่านขายบริการที่พักให้ผู้เข้าพักเปลี่ยนแปลงไป โดยราคาดังกล่าวจะยังคงเป็นราคาขายของที่พัก

5. ที่พักไม่สามารถใช้ราคาขายอ้างอิงในการออกใบกำกับภาษีได้ เนื่องจากราคาจะไม่ตรงกับบันทึกการทำบัญชีการเงินภายในของที่พัก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับหน่วยงานท้องถิ่น

อโกด้าอำนวยความสะดวกให้ที่พักสำหรับบริการจองห้องพักออนไลน์และเก็บค่าคอมมิชชั่นจากบริการดังกล่าวเท่านั้น อโกด้าให้บริการในการเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักในนามของที่พัก เราจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว (ค่าคอมมิชชั่น) ก่อนชำระเงินส่วนที่เหลือให้ที่พัก ทั้งนี้ ขั้นตอนการชำระเงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคาของที่พัก โดยราคาที่ที่พักขายให้ผู้จองจะยังคงเป็นราคาขาย (Reference Sell Rate)

โปรดทราบว่า ขั้นตอนการชำระเงินไม่ได้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจแบบคอมมิชชั่นที่เราตกลงให้บริการ หากระบบการทำบัญชีในปัจจุบันของที่พักไม่นับการรายงานภาษีสำหรับบริการของเราเป็นค่าใช้จ่าย และการให้บริการของที่พักแก่ผู้เข้าพัก (ในราคาขาย) เป็นรายได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราขอแนะนำให้ที่พักดำเนินการแก้ไขใดๆ ที่จำเป็นทั้งหมดในระบบของที่พัก เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของอโกด้ามีการดำเนินการเก็บค่าคอมมิชชั่น เราจึงไม่สามารถรองรับการให้บริการภายใต้รูปแบบธุรกิจอื่นได้ตามกฎหมาย

6. ที่พักต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเมื่อเริ่มได้รับใบกำกับภาษีจากอโกด้า

อโกด้าไม่สามารถให้คำแนะนำใดๆ ด้านภาษีหรือกฎหมาย โปรดทราบว่า แม้อโกด้าจะไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการ (ค่าคอมมิชชั่น) แต่ในหลายประเทศยังคงมีข้อกำหนดให้ที่พักนำส่งและประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตนเองสำหรับการใช้บริการของอโกด้า ซึ่งอาจขอคืนได้โดยขึ้นอยู่กับสถานะทางภาษี (Tax Position) ของที่พัก ทั้งนี้ เนื่องจากข้อกำหนดที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและสถานะทางภาษีของที่พัก เราจึงขอแนะนำให้ที่พัก สอบถามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับที่ปรึกษา (ด้านภาษี) หรือนักบัญชีในพื้นที่ของที่พัก

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ