ลูกค้าที่จองที่พักแล้วอาจส่งคำถามเพิ่มเติมไปยังที่พักโดยตรงเกี่ยวกับการจองที่กำลังจะมาถึง สำหรับคำขอที่ส่งมายังอโกด้า เราจะแจ้งให้ที่พักทราบถึงคำขอนั้นๆ ก่อนที่เราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจอง

 

คำขอรับบริการเพิ่มเติม

 • ลูกค้าที่จองที่พักแล้วอาจส่งคำขอรับบริการเพิ่มเติมไปยังที่พัก และมักต้องการการคำตอบในทันทีว่าที่พักสามารถให้บริการตามคำขอได้หรือไม่
 • ผู้เข้าพักสามารถส่งคำขอรับบริการเพิ่มเติมให้ที่ัพักได้โดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อที่อโกด้าให้บริการ
 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอรับบริการเพิ่มเติม: คำขอรับบริการเพิ่มเติมทั้งหมดจะไม่ได้รับการยืนยันในทันที และขึ้นกับความพร้อมของที่พักในการให้บริการเมื่อลูกค้าเดินทางไปถึงที่พัก
 • อโกด้าขอแนะนำให้ที่พักตอบกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าที่พักให้บริการตามคำขอดังกล่าวได้หรือไม่

 

คำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง

ลูกค้าอาจติดต่อที่พักโดยตรงหรือติดต่อผ่านทางอโกด้าเพื่อแจ้งปัญหาหรือส่งคำขอเกี่ยวกับการจอง

 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง: การพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคำขอที่ลูกค้าส่งให้ที่พักโดยตรงผ่านช่องทางติดต่อของอโกด้าจะขึ้นกับเงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 • สำหรับคำขอที่ผู้เข้าพักส่งให้ที่พักโดยตรงและได้รับการตอบรับจากที่พักเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ผู้เข้าพักติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเพื่อแจ้งให้อโกด้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการจอง ลูกค้าสามารถติดต่ออโกด้าได้โดยการคลิกลิงก์ในใบยืนยันการจองที่ได้รับ
 • ที่พักสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้โดยการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเองและแจ้งข้อมูลให้อโกด้าทราบในนามของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ก่อนที่อโกด้าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง เราจะต้องได้รับคำยืนยันจากลูกค้าก่อน
 • อโกด้าจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งผู้เข้าพักและที่พักก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองใดๆ

 

คำขอที่อยู่นอกเงื่อนไขการยกเลิกการจอง

 • ความหมาย: การขอยกเลิกการจองในช่วงเวลาที่ยังได้รับสิทธิ์การยกเลิกการจองฟรีซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกที่กำหนด
 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง: ในกรณีนี้ ผู้เข้าพักสามารถแก้ไขข้อมูลการจอง ยกเลิกการจอง หรือจองที่พักอีกครั้งได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้เข้าพักต้องชำระส่วนต่างของค่าห้องพัก

 

คำขอที่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกการจอง

 • ความหมาย:การขอยกเลิกการจองที่ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการจอง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง หรือการไม่ไปเข้าพัก
 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง: อโกด้าจะปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองหรือคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองหากเงื่อนไขการยกเลิกการจองระบุว่ามีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 • ในกรณีที่คำขอขัดกับเงื่อนไขการจองแต่ลูกค้ายืนยันให้ดำเนินการตามคำขอดังกล่าว ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะโทรศัพท์หรือส่งอีเมลหาที่พักเพื่อยืนยันการดำเนินการนี้
 • อโกด้าจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งผู้เข้าพักและที่พักก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองใดๆ

 

เพื่อรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า อโกด้าขอแนะนำให้ที่พักพิจารณาเหตุผลของผู้เข้าพักก่อนที่จะปฏิเสธคำขอใดๆ

 

เหตุสุดวิสัย/ภัยธรรมชาติ/สถานการณ์อันไม่ปกติทางการเมือง

 • ความหมาย:เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองหรือดำเนินการตามข้อตกลงได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่รวมสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย หรือข้อจำกัดทางการเงิน หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน
 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง:อโกด้าจะตรวจสอบสถานการณ์ตามที่ลูกค้าหรือที่พักแจ้งให้ทราบ และจะดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากลูกค้าหรือที่พักได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยจริง ทั้งนี้ อโกด้าขอแนะนำให้ที่พักยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับการจองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมด้วยเช่นกัน
 • กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของอโกด้าโดยไปที่ ระบบ YCS > ช่วยเหลือ (Help) > ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions) 

 

การแจ้งให้ทราบถึงคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง

 • หากลูกค้าต้องการขอยกเลิกการจองฟรีแม้ว่าการยกเลิกการจองดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก ในกรณีนี้ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะส่งอีเมลแจ้งให้ที่พักทราบถึงคำขอนี้
 • เนื้อหาในอีเมลจะประกอบด้วยรายละเอียดการจองและเหตุผลสำหรับการขอยกเลิกการจอง
 • ที่พักจะมีเวลา 48 ชั่วโมงในการเลือกตอบว่า “ยินดียกเว้นค่าธรรมเนียม”หรือ “ปฏิเสธการยกเว้นค่าธรรมเนียม” ก่อนข้อความจะหมดอายุ
  • เมื่อเลือก ยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการจองของผู้เข้าพักจะได้รับการยกเลิกทันที โดยลูกค้าจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
  • เมื่อเลือก ปฏิเสธการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองของลูกค้าจะไม่ได้รับการยกเลิกและเราจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • หากไม่ได้รับการตอบกลับจากที่พัก เราจะติดต่อหาที่พักอีกครั้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ตัวอย่างการแจ้งให้ทราบถึงคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง:

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำอย่างไรหากที่พักไม่มีห้องว่างสำหรับการจองที่ได้รับจากอโกด้า

เราขอแนะนำให้ที่พักเสนอที่พักแห่งอื่นที่คล้ายกันเพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้า โดยที่พักสามารถเสนอที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้าได้โดยการติดต่อผ่านอโกด้า หรือติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านบริการส่งข้อความของอโกด้า

 

ทำอย่างไรหากที่พักเสนอห้องพักประเภทอื่นให้ลูกค้าแต่ลูกค้าปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว และต้องการยกเลิกการจอง

ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการจองหากไม่ต้องการเข้าพัก ณ ที่พักอื่นตามที่ได้รับข้อเสนอ ที่พักหรือลูกค้าต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเพื่อแจ้งให้อโกด้าทราบถึงการตัดสินใจของลูกค้า ทั้งนี้ ที่พักอาจต้องชำระค่าปรับให้อโกด้าเนื่องจากที่พักไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เข้าพักได้

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...