ลูกค้าที่จองที่พักแล้วอาจส่งคำถามเพิ่มเติมไปยังที่พักโดยตรงเกี่ยวกับการจองที่กำลังจะมาถึง สำหรับคำขอที่ส่งมายังอโกด้า เราจะแจ้งให้ที่พักทราบถึงคำขอนั้นๆ ก่อนที่เราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจอง

 

คำขอรับบริการเพิ่มเติม

 • ลูกค้าที่จองที่พักแล้วอาจส่งคำขอรับบริการเพิ่มเติมไปยังที่พัก และมักต้องการการคำตอบในทันทีว่าที่พักสามารถให้บริการตามคำขอได้หรือไม่
 • ผู้เข้าพักสามารถส่งคำขอรับบริการเพิ่มเติมให้ที่ัพักได้โดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อที่อโกด้าให้บริการ
 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอรับบริการเพิ่มเติม: คำขอรับบริการเพิ่มเติมทั้งหมดจะไม่ได้รับการยืนยันในทันที และขึ้นกับความพร้อมของที่พักในการให้บริการเมื่อลูกค้าเดินทางไปถึงที่พัก
 • อโกด้าขอแนะนำให้ที่พักตอบกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าที่พักให้บริการตามคำขอดังกล่าวได้หรือไม่

 

คำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง

ลูกค้าอาจติดต่อที่พักโดยตรงหรือติดต่อผ่านทางอโกด้าเพื่อแจ้งปัญหาหรือส่งคำขอเกี่ยวกับการจอง

 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง: การพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคำขอที่ลูกค้าส่งให้ที่พักโดยตรงผ่านช่องทางติดต่อของอโกด้าจะขึ้นกับเงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 • สำหรับคำขอที่ผู้เข้าพักส่งให้ที่พักโดยตรงและได้รับการตอบรับจากที่พักเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ผู้เข้าพักติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเพื่อแจ้งให้อโกด้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการจอง ลูกค้าสามารถติดต่ออโกด้าได้โดยการคลิกลิงก์ในใบยืนยันการจองที่ได้รับ
 • ที่พักสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้โดยการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเองและแจ้งข้อมูลให้อโกด้าทราบในนามของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ก่อนที่อโกด้าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง เราจะต้องได้รับคำยืนยันจากลูกค้าก่อน
 • อโกด้าจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งผู้เข้าพักและที่พักก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองใดๆ

 

คำขอที่อยู่นอกเงื่อนไขการยกเลิกการจอง

 • ความหมาย: การขอยกเลิกการจองในช่วงเวลาที่ยังได้รับสิทธิ์การยกเลิกการจองฟรีซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกที่กำหนด
 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง: ในกรณีนี้ ผู้เข้าพักสามารถแก้ไขข้อมูลการจอง ยกเลิกการจอง หรือจองที่พักอีกครั้งได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้เข้าพักต้องชำระส่วนต่างของค่าห้องพัก

 

คำขอที่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกการจอง

 • ความหมาย:การขอยกเลิกการจองที่ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการจอง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง หรือการไม่ไปเข้าพัก
 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง: อโกด้าจะปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองหรือคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองหากเงื่อนไขการยกเลิกการจองระบุว่ามีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 • ในกรณีที่คำขอขัดกับเงื่อนไขการจองแต่ลูกค้ายืนยันให้ดำเนินการตามคำขอดังกล่าว ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะโทรศัพท์หรือส่งอีเมลหาที่พักเพื่อยืนยันการดำเนินการนี้
 • อโกด้าจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งผู้เข้าพักและที่พักก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองใดๆ

 

เพื่อรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า อโกด้าขอแนะนำให้ที่พักพิจารณาเหตุผลของผู้เข้าพักก่อนที่จะปฏิเสธคำขอใดๆ

 

เหตุสุดวิสัย/ภัยธรรมชาติ/สถานการณ์อันไม่ปกติทางการเมือง

 • ความหมาย:เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองหรือดำเนินการตามข้อตกลงได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่รวมสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย หรือข้อจำกัดทางการเงิน หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน
 • นโยบายของอโกด้าเกี่ยวกับคำขอยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง:อโกด้าจะตรวจสอบสถานการณ์ตามที่ลูกค้าหรือที่พักแจ้งให้ทราบ และจะดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากลูกค้าหรือที่พักได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยจริง ทั้งนี้ อโกด้าขอแนะนำให้ที่พักยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับการจองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมด้วยเช่นกัน
 • กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของอโกด้าโดยไปที่ ระบบ YCS > ช่วยเหลือ (Help) > ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions) 

 

การแจ้งให้ทราบถึงคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง

 • หากลูกค้าต้องการขอยกเลิกการจองฟรีแม้ว่าการยกเลิกการจองดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก ในกรณีนี้ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะส่งอีเมลแจ้งให้ที่พักทราบถึงคำขอนี้
 • เนื้อหาในอีเมลจะประกอบด้วยรายละเอียดการจองและเหตุผลสำหรับการขอยกเลิกการจอง
 • ที่พักจะมีเวลา 48 ชั่วโมงในการเลือกตอบว่า “ยินดียกเว้นค่าธรรมเนียม”หรือ “ปฏิเสธการยกเว้นค่าธรรมเนียม” ก่อนข้อความจะหมดอายุ
  • เมื่อเลือก ยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการจองของผู้เข้าพักจะได้รับการยกเลิกทันที โดยลูกค้าจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
  • เมื่อเลือก ปฏิเสธการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองของลูกค้าจะไม่ได้รับการยกเลิกและเราจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • หากไม่ได้รับการตอบกลับจากที่พัก เราจะติดต่อหาที่พักอีกครั้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ตัวอย่างการแจ้งให้ทราบถึงคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง:

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำอย่างไรหากที่พักไม่มีห้องว่างสำหรับการจองที่ได้รับจากอโกด้า

เราขอแนะนำให้ที่พักเสนอที่พักแห่งอื่นที่คล้ายกันเพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้า โดยที่พักสามารถเสนอที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้าได้โดยการติดต่อผ่านอโกด้า หรือติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านบริการส่งข้อความของอโกด้า

 

ทำอย่างไรหากที่พักเสนอห้องพักประเภทอื่นให้ลูกค้าแต่ลูกค้าปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว และต้องการยกเลิกการจอง

ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการจองหากไม่ต้องการเข้าพัก ณ ที่พักอื่นตามที่ได้รับข้อเสนอ ที่พักหรือลูกค้าต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเพื่อแจ้งให้อโกด้าทราบถึงการตัดสินใจของลูกค้า ทั้งนี้ ที่พักอาจต้องชำระค่าปรับให้อโกด้าเนื่องจากที่พักไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เข้าพักได้