เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านแล้ว ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาท่านเพื่อขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง อีเมลที่ส่งให้ท่านจะมาจาก Biz@agoda.com กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่าน รวมถึงโฟลเดอร์อีเมลขยะ สำหรับการติดต่อสื่อสารใดๆ จากอีเมลนี้

โปรดทราบว่า ท่านไม่ควรแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารหลังจากที่ส่งข้อมูลแล้ว หากท่านยกเลิกคำขออนุมัติบัญชีธนาคารและส่งใหม่อีกครั้ง สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ใหม่” (New) และการพิจารณาอนุมัติอาจใช้เวลาเพิ่มอีก 5 วันทำการ

 

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ

  1. การกรอกอักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้

กรุณากรอกข้อโดยใช้ตัวอักษรลาติน (อังกฤษ) และเลขอารบิก (0-9) และงดใช้อักษรพิเศษ (เช่น = ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @) หากข้อมูลบัญชีธนาคาร และ/หรือ ที่อยู่ของท่านมีเครื่องหมาย “&” กรุณาแทนด้วยคำว่า “and”

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นเพียงสำหรับการกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่อักขระในภาษาอังกฤษ คือ ชื่อผู้รับเงินในภาษาจีนและชื่อธนาคารในภาษาจีนสำหรับประเทศจีน และชื่อผู้รับเงินในภาษาญี่ปุ่นสำหรับประเทศญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  1. เอกสารรับรองไม่ครบถ้วน

ในการเปิดใช้งานบัญชีธนาคารของท่าน ท่านจะต้องส่งเอกสารประกอบในระบบ YCS → การเงิน (Finance) → บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts) กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้แนบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อขออนุมัติ

เอกสารรับรองที่จำเป็น:

๐ บัญชีธนาคารส่วนบุคคล: 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 2. เอกสารประกอบที่แสดงชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารอย่างชัดเจน เช่น บัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี ภาพหน้าจอของรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีออนไลน์ สมุดเช็คที่ยกเลิกพร้อมข้อมูลบัญชีธนาคารที่แสดงไว้อย่างชัดเจน

๐ บัญชีธนาคารขององค์กร: 1. เอกสารประกอบที่แสดงชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารอย่างชัดเจน เช่น บัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี ภาพหน้าจอของรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีออนไลน์ สมุดเช็คที่ยกเลิกพร้อมข้อมูลบัญชีธนาคารที่แสดงไว้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ:  กรุณางดแนบข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ของท่านในระบบบริหารจัดการที่พัก Agoda Homes หรือ YCS

— หากเปลี่ยนบัญชีธนาคาร กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบของธนาคารก่อนหน้า หรือหนังสือสัญญา/หนังสือบอกเลิกสัญญา/การโอนความเป็นเจ้าของระหว่างท่านกับเจ้าของคนก่อน หรือเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงกับที่พักของท่าน

 

  1. ชื่อบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

ชื่อบัญชีธนาคารควรเป็นชื่อเจ้าของบัญชีหรือชื่อบริษัทที่ตรงกับเอกสารประกอบที่แนบมาในระบบ YCS

  1. หมายเลขบัญชีธนาคารหรือ IBAN ไม่ถูกต้อง

ชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลข IBAN ควรระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบและตรงกับที่ระบุในระบบ YCS

 

ลิงก์สำหรับวิดีโอแสดงวิธีกำหนดบัญชีธนาคารทางระบบ YCS:

https://youtu.be/nuJN-nYRMe4

 

กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ