เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านแล้ว ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาท่านเพื่อขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง อีเมลที่ส่งให้ท่านจะมาจาก Biz@agoda.com กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่าน รวมถึงโฟลเดอร์อีเมลขยะ สำหรับการติดต่อสื่อสารใดๆ จากอีเมลนี้

โปรดทราบว่า ท่านไม่ควรแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารหลังจากที่ส่งข้อมูลแล้ว หากท่านยกเลิกคำขออนุมัติบัญชีธนาคารและส่งใหม่อีกครั้ง สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ใหม่” (New) และการพิจารณาอนุมัติอาจใช้เวลาเพิ่มอีก 5 วันทำการ

 

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ

  1. การกรอกอักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้

กรุณากรอกข้อโดยใช้ตัวอักษรลาติน (อังกฤษ) และเลขอารบิก (0-9) และงดใช้อักษรพิเศษ (เช่น = ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @) หากข้อมูลบัญชีธนาคาร และ/หรือ ที่อยู่ของท่านมีเครื่องหมาย “&” กรุณาแทนด้วยคำว่า “and”

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นเพียงสำหรับการกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่อักขระในภาษาอังกฤษ คือ ชื่อผู้รับเงินในภาษาจีนและชื่อธนาคารในภาษาจีนสำหรับประเทศจีน และชื่อผู้รับเงินในภาษาญี่ปุ่นสำหรับประเทศญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  1. เอกสารรับรองไม่ครบถ้วน

ในการเปิดใช้งานบัญชีธนาคารของท่าน ท่านจะต้องส่งเอกสารประกอบในระบบ YCS → การเงิน (Finance) → บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts) กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้แนบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อขออนุมัติ

เอกสารรับรองที่จำเป็น:

๐ บัญชีธนาคารส่วนบุคคล: 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 2. เอกสารประกอบที่แสดงชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารอย่างชัดเจน เช่น บัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี ภาพหน้าจอของรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีออนไลน์ สมุดเช็คที่ยกเลิกพร้อมข้อมูลบัญชีธนาคารที่แสดงไว้อย่างชัดเจน

๐ บัญชีธนาคารขององค์กร: 1. เอกสารประกอบที่แสดงชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารอย่างชัดเจน เช่น บัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี ภาพหน้าจอของรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีออนไลน์ สมุดเช็คที่ยกเลิกพร้อมข้อมูลบัญชีธนาคารที่แสดงไว้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ:  กรุณางดแนบข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ของท่านในระบบบริหารจัดการที่พัก Agoda Homes หรือ YCS

— หากเปลี่ยนบัญชีธนาคาร กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบของธนาคารก่อนหน้า หรือหนังสือสัญญา/หนังสือบอกเลิกสัญญา/การโอนความเป็นเจ้าของระหว่างท่านกับเจ้าของคนก่อน หรือเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงกับที่พักของท่าน

 

  1. ชื่อบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

ชื่อบัญชีธนาคารควรเป็นชื่อเจ้าของบัญชีหรือชื่อบริษัทที่ตรงกับเอกสารประกอบที่แนบมาในระบบ YCS

  1. หมายเลขบัญชีธนาคารหรือ IBAN ไม่ถูกต้อง

ชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลข IBAN ควรระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบและตรงกับที่ระบุในระบบ YCS

 

ลิงก์สำหรับวิดีโอแสดงวิธีกำหนดบัญชีธนาคารทางระบบ YCS:

https://youtu.be/nuJN-nYRMe4

 

กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...